Compact Guide

کمکهای اولیه

رفتار بعد از یک تصادف 00:03

آرامشتان را حفظ کرده و موقعیت را بسنجید:
چه اتفاقی افتاده است؟ کسی مجروحگردیده؟
از افراد دیگر کمک بخواهید.

فورا با تلفن خدمات اضطراری تماس بگیرید.

برقراری تماس اضطراری 00:24

با تلفن همراه خود با 112 برای خدمات اضطراری تماس بگیرید. در یک تصادف بدون مجروح با پلیس 110 تماس بگیرید.

یادآوری:
میتوانید همچنان با تلفن همراهتان بدون رمز ورود تماس اضطراری برقرار کنید. البته همیشه به یک سیم کارت فعال احتیاج دارید.

ستونهای تلفن اضطراری 00:50

در اتوبان ها بفاصله هر 1,5 کیلومتر یک ستون تلفن اضطراری نارنجی رنگ قرار دارد. با نزدیکترین مرکز کنترل خدمات اضطراری تماس بگیرید.
فلش های کوچک روی ستونهای نرده حفاظتی نشان میدهند در کجا ستون تلفن اضطراری بعدی موجود است.
قاعدتاً ستونهای تلفن اضطراری یک دریچه دارند که باید آنرا باز کنید و همچنین دو دکمه دارند.
برای تماس اضطراری دکمه قرمز را فشار دهید. اگر وسیله نقلیه تان اشکال فنی پیدا کرده دکمه زرد را فشار دهید.

بیان اطلاعات ضمن تماس اضطراری 01:30

اطلاع دهید، شما کجا هستید. دراتوبان میتوانید شماره آنرا، مسیر اتوبان ودر صورت امکان نزدیکترین خروجی بعدی آنرا اطلاع دهید. در یک جاده بین شهری محل و همه چیزهایی را کهنظرتان را جلب میکند به اطلاع برسانید، بعنوان مثال ساختمانی بزرگ.

سپس مرکز کنترل خدمات اضطراری تمامی اطلاعات لازم را سوال می کند.
چه اتفاقی افتاده است؟ چند نفر مجروح شده اند؟ کدام مجروحیت وجود دارد؟

ارتباط را زمانی قطع نمائید که مرکز نجات ارتباطش را با شما بپایان رسانده باشد.

بعد از یک تصادف 02:13

در ابتدا محل تصادف را امن نمائید.
چراغ های چشمک زن اخطار را روشن کنید.
جلیقه هشدار دهنده را بپوشید.
از سمتی پیاده شوید، که تردد وسائل نقلیه صورت نمیگیرد.
مثلث احتیاط را باز کنید واز پشت نرده های حفاظتی یا کاملاً ازکنار جاده برعکس مسیر حرکت پیاده رفته ومثلث احتیاط را نصب کنید: در جاده های بین شهری تقریبا 100 متر پشت محل وقوع حادثه و در اتوبان تقریباً 150 متر

کمکهای اولیه 02:51

از وضعیت یک بررسی کلی انجام دهید و کنترل کنید: آیا فرد مصدوم هشیار است؟ مصدوم رااز شانه تکان دهید و تنفسش را کنترل کنید.

با تلفن اضطراری تماس بگیرید یا از دیگران بخواهید تماس بگیرند. جزئیات بیشتر در قسمت "تماس اضطراری"

کمکهای اولیه رادر صورت لزوم در حد توانائی خود ارائه دهید ، بطور مثال تنفس مصنوعی یا ماساژ قلبی.

اگر فرد مصدوم نفس میکشد او را به پهلو به حالت ثابت قرار دهید.

یادآوری:
شانس زنده ماندن فرد مصدوم با کمکهای اولیه به دو برابر افزایش مییابد.
همچنین کلمات آرامبخش و صحبت مثبت با فرد مصدوم از اقدامات کمکی حساب می گردد.

آرامش تان را حفظ کنید. تنها خودداری از ارائه کمک اشتباه میباشد.